ผมขอเรียกองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนี้ว่า “องค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆ” เสมือนอาหารสุกที่รอคำตอบว่าจะกินหรือไม่ก็เท่านั้น หรืออยู่ในระดับที่แค่ตัดสินใจว่าจะทำเรื่องนวัตกรรมหรือไม่ หรือเมื่อมีนวัตกรรมเป็นชิ้นเป็นอันแล้ว จะดันหรือไม่ดัน … เรามาลองดูกันว่าจะมีลักษณะประมาณไหน

– ทุกทีมงานหรือหน่วยงานในบริษัท ได้รับการบูรณาการสำหรับการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมเป็นประจำ
– พนักงานสามารถร้องขอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากทีมงานอื่นในระดับสูงหรือต่ำกว่าข้ามหน่วยงาน โดยปราศจากความเป็นลำดับชั้น พนักงานสามารถสื่อสารโดยอิสระและโดยตรงกับทีมงานอื่นภายในหน่วยงานเดียวกัน
– พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบ่อยครั้งในเรื่องที่เกี่ยวขัองกับงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท มุมมองของทุกคนในที่ประชุมจะได้รับการพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
– มุมมองที่ต่างกันได้รับการยอมรับ รู้สึกอย่างเป็นกันเองในการสนทนาและอภิปราย ผู้เข้าร่วมไม่รู้สึกถึงความไม่สบายใจเมื่อพบว่ามีไอเดียที่ขัดแย้งหรือมีมุมมองที่ต่างกัน แนวทางที่สรุปได้ตอนท้ายมาจากการสนทนาและบูรณาการทุกความคิดเห็นของทีมงาน
– มีความชัดเจนมากของบริษัทที่สัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรม ทิศทางของบริษัทได้รับการสื่อสารไปยังพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานสามารถเข้าใจในวิสัยทัศน์องค์กรอย่างชัดเจน
– บริษัทมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความเป็นระบบ มีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพนักงานทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงในบริษัทเป็นอย่างดี
– บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีความเป็นระบบ ฝ่ายบริหารสนับสนุนพนักงานในการสร้างนวัตกรรมอย่างเต็มที่ โดยสามารถยอมรับข้อผิดพลาดได้ทั้งหมดที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการเรียนรู้
– บริษัทมีการส่งเสริมการยกระดับความคิดแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างไอเดียใหม่ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พนักงานสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำมากเท่าที่จะทำได้
– บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายเป็นอย่างดี เพื่อจูงใจพนักงานในการใช้ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทส่งเสริมพนักงานในการแสวงหาไอเดียใหม่สำหรับการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
– นวัตกรรมได้รับการตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญของงาน บริษัทกำหนดให้มีช่วงเวลาในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานได้สร้างโครงการนวัตกรรมตามความสนใจ นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถปรับเวลาในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับงานประจำที่ทำอยู่ได้มากเท่าที่ทำได้
– นวัตกรรมได้รับการตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญของงาน บริษัทกำหนดให้มีช่วงเวลาในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานได้สร้างโครงการนวัตกรรมตามความสนใจ นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถปรับเวลาในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับงานประจำที่ทำอยู่ได้มากเท่าที่ทำได้
– บริษัทมีเกณฑ์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การประกวดคณะหรือกรรมการในการคัดเลือกไอเดียเชิงนวัตกรรมก่อนการจัดสรรงบประมาณบางส่วนสำหรับเริ่มต้นโครงการเพื่อทดสอบไอเดีย หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน