คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ นอกจากจะมั่งมี บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แล้ว การบริหารจัดการทรัพย์เพื่อให้ความมั่งคั่งคงอยู่หรือเพิ่มพูนขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เราทีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง ในกรณีที่ยังไม่มั่งคั่ง ก็ยิ่งจะต้องมีการวางแผนให้ไปสู่จุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม ความมั่งคั่งที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยล้นฟ้า แต่ควรจะมีทรัพย์มากพอที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

เราอาจแบ่งกลุ่มของทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินนั้น ช่วงเวลาของการเก็บออมก่อนนำมาใช้ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดำรงชีพ ทรัพย์สินเพื่อการเกษียณอายุ และทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

คนเราหนีไม่พ้นเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องง่ายต่อการพิจารณาถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงของประเด็นเหล่านี้ สินค้าทางการเงินหรือทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง อาทิเช่น ประกันชีวิต สุขภาพ หรืออุบัติเหตุจึงมีพัฒนาการตามสภาพความเป็นอยู่ของพวกเราเสมอมา ต่อมาเมื่อสุขอนามัยเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสำคัญมากขึ้น ส่งผลให้อายุยืนขึ้น ก็ย่อมจะมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยในวัยชรา แม้จะไม่มีเรี่ยวแรงทำมาหากิน แต่ก็สามารถเริ่มเตรียมการเก็บออมผ่านทรัพย์สินเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนเพื่อการเกษียณ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สุดท้ายนี้ เมื่อสังคมพัฒนาไปสู่การใช้ความรู้ ประดุจอาวุธคู่กายในการดำเนินชีวิต ผนวกกับเรื่องการเงินที่เป็นฐานรากของการใช้ชีวิตบนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การลงทุนผ่านทรัพย์สินเพื่อการลงทุน เช่น หุ้นสามัญ อนุพันธ์ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราสามารถหาจุดเหมาะสมของทรัพย์ทั้งสามประเภทและเข้าถึงได้ตามความต้องการของแต่ละช่วงชีวิต ก็มีโอกาสไม่น้อยที่เราจะเป็นคนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต