คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แน่นอนที่สุดว่าจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีสิ่งที่นี้ ก็ปราศจากความสุขในตอนต้น ขาดโอกาสไปอย่างมากที่จะเก็บเกี่ยวความสุข ความสำเร็จที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สุขภาพที่ว่านี้ หมายรวมถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ใจคือนาย กายคือบ่าว แคบไปไหมกับความคิดนี้ ในชีวิตจริงอาจขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่ทั้งสองสิ่งทำงานสอดประสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ร่างกายที่แข็งแรง มาจากอาหารการกินที่มีประโยชน์ มีอนามัย กับการเลือกสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ชีวิตที่ดี ในขณะที่สุขภาพใจที่สมบูรณ์ มาจากคุณภาพของสิ่งรอบตัวที่ผัสสะทั้ง 5 ได้รับแล้วประมวลออกมาเป็นความรู้สึกและอารมณ์ จุดสำคัญอยู่ตรงที่ ทั้งสองส่วนนี้มักจะไปด้วยกัน ทำให้ยามดีก็ดีทั้งคู่ ยามเสียก็เช่นกัน ทำอย่างไรที่จะเสียเพียงด้านเดียว เพื่อรักษาสมดุลของอีกส่วนหรือภาพรวมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ทำอย่างไรให้จิตใจยังคงดีเมื่อกายป่วย ทำอย่างไรให้กายเข้มแข็ง ในตอนที่จิตใจหดหู่ หากทำได้ก็จะช่วยให้ส่วนที่เสียหายกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ส่วนที่ยังดีอยู่ช่วยฉุดดึงส่วนที่เสียหายขึ้นมาได้นั่นเอง

องค์ประกอบที่ช่วยให้มีร่างกายที่ดี อาทิเช่น อาหารที่สุขอนามัยดีและมีประโยชน์ สภาพความเป็นอยู่ที่สะอาด ออกกำลังการสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพเป็นระยะ ส่วนองค์ประกอบที่เอื้อให้มีสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การทำงานอย่างมีความสุข การรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น เรียนรู้เพื่อเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น