สืบเนืองจากการที่ผมได้เลือกเบญจขันธ์มาใช้ในการอธิบายชีวิตของเรา แล้วก็เลือกโมเดล STEEP มาใช้เป็นกรอบการเพื่อมองความเป็นไปของโลก ส่วนสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูณาการตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ผมนำมาผสมโรงในบทนี้เพื่อให้เห็นว่า กรอบการดำเนินชีวิตนี้สามารถช่วยพัฒนาศัยภาพหรือเป็นประโยชน์กับเราและโลก ซึ่งโลกก็ได้ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกัน

  • Social (SO), Career (CA), Wealth (WE) สัมพันธ์โดยตรงกับโลก ได้แก่ ความเป็นไปทางสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และการเมือง (Political) ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใด อะไรส่งผลต่ออะไรมากน้อยกว่ากัน และเป็นไปได้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ Many to Many เสียด้วย
  • Health (HE) สัมพันธ์โดยตรงกับรูปขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนของร่างกายที่จับต้องได้ แต่เรื่องสุขภาพนั้น ควรจะครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะทั้งสองสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน
  • Self (SE), Spirit (SP) สัมพันธ์โดยตรงกับนามขันธ์ โดยที่ SE จะเกี่ยวข้องกับนามขันธ์ในระดับบน ส่วน SP จะเกี่ยวข้องกับนามขันธ์ในระดับลึกหรือละเอียดกว่า
  • Knowledge (KN) สัมพันธ์โดยตรงกับทั้งเรา (เบญจขันธ์) และโลก (STEEP) อันเนืองมาจากความรู้ทำให้เข้าใจได้ อธิบายได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในเชิงพัฒนาหรือแก้ปัญหา ถ้าความรู้ขาเข้าคือการเรียนรู้จากโลกและตัวเอง ความรู้ขาออกก็คือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง

ทั้งหมดนี้ คือการพิจารณาความสัมพันธ์ทางตรงซึ่งคุณอาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่ผิดอะไร แล้วยังมีความสัมพันธ์ทางอ้อมให้พิจารณากันได้อีกหลายแง่มุม