ตัวอย่างระบบนวัตกรรมของประเทศนอร์เวย์ ที่ได้ออกแบบแผนภาพตามโครงสร้างของบทบาทหน้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในระหว่างองค์กร โดยได้แบ่งลำดับขั้นตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และการประเมินผลการดำเนินงาน (ระดับบน) จนกระทั่งถึงองค์กรที่มีบทบาทในการขยายผลเทคโนโลยีเป็นวงกว้างเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ระดับล่าง) โดยมีรายละเอียดแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้

  1. กรอบนโยบายทั่วไป – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการประสานงาน กำกับดูแล และการตรวจประเมิน (F1) การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนา (F3) ได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  2. การกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดหาเงินทุน การประสานงาน การกำกับดูแลและการประเมิน – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทเช่นเดียวกับระดับกรอบนโยบายทั่วไป (F1 และ F3) ได้แก่ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  3. การอำนวยความสะดวกในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาและเคลื่อนย้ายบุคลากร (F4) การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (F6) ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐาน เทศบาลเมือง เทศบาลระดับท้องถิ่น
  4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยและพัฒนา (F2) การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (F6) ได้แก่ บริษัทผู้วิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
  5. การแพร่เทคโนโลยี – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการเผยแพร่เทคโนโลยี (F5) การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (F6) ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  6. การผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ หน่วยธุรกิจด้านบริการภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ ผู้ร่วมทุนในกิจการ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทเอกชนในด้านการผลิตหรือให้บริการ