ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสินค้าและด้านบริการ ทำให้องค์กรต่างๆต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขัน (Competitive Advantage) ผู้บริหารขององค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อนำความรู้และแนวคิดใหม่มาสร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เท่านั้น แต่รวมไปถึงการให้บริการใหม่และกระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการแบบสร้างสรรค์

การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่มีรูปแบบการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวมที่คลอบคลุมมิติ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรมในบริบทขององค์กร อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่ช่วยให้การบริหารนวัตกรรมในลักษณะองค์รวมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากรอบแนวการประเมินความเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Assessment) โดยคำนึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากกรอบการประเมินข้างต้นจะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมองค์กร ผลของการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความเป็นองค์กรนวัตกรรมจะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์นวัตกรรมในลักษณะองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินและรูปแบบการนำเสนอแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนี้

ทางทีมงานได้เข้าวินิจฉัยและประเมินองค์กร ซึ่งผลลัพธ์จากการประเมินความสามารถนี้ จะผ่านการวิเคราะห์เพื่อบอกถึงจุดเด่นและลักษณะขององค์กรต่อการมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างความสามารถและศึกษาต้นแบบองค์กรนวัตกรรมในลำดับถัดไป