หลักคิดสำคัญของศาสนาสอนในเราอยู่กับปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้ดีและมีความสุขกันเสียแต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ และสถานการณ์ใดก็ตาม จึงต้องพินิจกันที่ภายใน (ใจ) แต่มนุษย์คือสัตว์ที่พื้นฐานแล้วท้าทายกับสิ่งภายนอกเพราะกิเลส จึงมักไม่พอใจกับสถานภาพ และ/หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จึงต้องไตร่สวนทวงถามอดีต เพราะปัจจุบันเป็นผลจากเหตุที่เกิดในอดีต แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับอนาคตจะเป็นอย่างไร ตามความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ บวกกับอนาคตจะดีได้อย่างไร ตามความต้องการของมนุษย์อีกเช่นเคย นั่นทำให่ศาสตร์เรื่อง Scenario Planning หรือการวางแผนสถานการณ์ ที่จะทำให้ทราบว่าถ้าปัจจัยเปลี่ยน สถานการณ์จะมีรูปแบบเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความแตกต่างกันไป เพื่อให้เราสามารถออกแบบกลยุทธ์ในตอนต้นหรือปรับกลยุทธ์ระหว่างทางได้ จึงเป็นที่มาที่ผมนำการวิเคราะห์สถานการณ์เข้ามาปรับใช้กับการวางแผนชีวิต เพราะเราคงเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวไม่ได้แน่ๆ

ilc