การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) – การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายรูปแบบ สำหรับผู้บริหารนั้น การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารองค์กร (Strategic Management) และประกอบการตัดสินใจ (Strategic Decision Making) เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการนำพาองค์กรให้ประสบความเร็จ การจำลองสถานการณ์สำหรับภาคปฏิบัตินี้ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-driven Organization) เพื่อนำไปสู่การบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบองค์รวม (Integrated Performance Management)