การจัดการประสิทธิภาพแบบบูรณาการ (Integrated Performance Management: IPM) เป็นกระบวนการจัดการอย่างครอบคลุมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทุกคนเข้าใจสถานะขององค์กร ทิศทางที่ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจได้ทั่วทั้งองค์กร

IPM ไม่เพียงแค่มุ่งเน้น แต่ยังจัดวางตำแหน่งเพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบทางธุรกิจ อาทิเช่น กลยุทธ์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสร้างแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อประเด็นสำคัญ อันได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและงบประมาณ แบะการพยากรณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

สิ่งที่จะผลักดันภายใต้การจัดการประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ประกอบไปด้วย

  • สร้างวิสัยทัศน์ (Create a Vision) – ทำให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรพัฒนาวิสัยทัศน์และวิธีการที่ชัดเจนในการส่งมอบความสามารถของ IPM ก่อนนำไปใช้
  • ปรับปรุงกระบวนการ (Improve Process) – ออกแบบ พัฒนา และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
  • จัดกระบวนทัพองค์กร (Align the Organization)
    จัดวางเป้าหมายองค์กรตลอดจนการออกแบบกระบวนการเสียใหม่ และกำความรับผิดชอบใหม่เพื่อให้ตรงตามความคาดหวังขององค์กร
  • ขัยเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Enable Technology)
    ระบุและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ