วัตถุประสงค์ของโครงการประเมินผลองค์กร สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562

  • เพื่อประเมินผลองค์กรและผลการดําเนินงานของ สพร. ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 อันจะเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผน และตัดสินใจในการ ดําเนินงานและบริหารงานภายในแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
  • เพื่อประกอบการชี้แจงต่อสํานักงาน ก.พ.ร. การจัดทําตัวชี้วัด รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชนสําหรับการประเมินที่แสดงผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร
  • เพื่อนําไปใช้สําหรับการพัฒนาองค์กรซึ่งผลการประเมินสามารถนําผลสําเร็จมาสู่องค์กรและลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานในอนาคตต่อไป
  • เพื่อนําผลไปอ้างอิงและนําเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เป็นต้น