ega1

วัตถุประสงค์โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556

  • เพื่อประเมินประสิทธิผลความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการ หรือกิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556
  • เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กร และความสำเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะแสดงให้เห็นความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือแก่สาธารณชน
  • เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
  • เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้บริการ