บรรยายพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA 4.0) หมวด 3-6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพฯ