• Lean คือ การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลด waste ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าเพิ่มใดๆ แต่กลับทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
  • Agile คือ แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ (Software methodologies) ที่มีแนวคิดการพัฒนาแบบ iteration คือ แบ่งส่วนย่อยๆ แล้วพัฒนาต่อเรื่อยๆ มีลักษณะให้ความสำคัญกับคนมากกว่ากระบวนการ
  • Lean Startup คือ แนวคิดการทำธุรกิจยุคใหม่ ด้วยกระบวนการแบบ Lightweight มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (lean) เพื่อที่จะพิสูจน์สมมุติฐานที่มีด้วย Minimal Viable Product (MVP) และตัดสินใจว่าจะไปต่อ (presevere) หรือจะหันหัวเรือ (pivot)
  • Agilean หรือ Black คือ ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดและกระบวนการที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น บนสมมติฐานที่ว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน ความต้องการของลูกค้ามีความไม่แน่นอน สมรรถนะที่จำเป็นของทีมงานมีความไม่แน่นอน โดยมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างโอกาสในการควบคุมปัจจัยที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงของการไม่ควบคุมปัจจัยที่มีความแน่นอน
  • ปัจจัยสำเร็จที่สำคัญที่สุดของการนำอจีลีนมาใช้ คือสมาชิกในทีม ต้องมีศีล (ระดับความรู้ ทัศนคติ สไตล์การสื่อสาร) ที่ใกล้เคียงกัน

ลีน

อไจล์

อจีลีน หรือ แบล็ค

คิดและทำ

ทำ

คิดและ/หรือทำ

เช็ค–วางแผน–ทำ

ทำ–เช็ค–ปรับ

ทำงานไป เช็คงานไป ปรับแผนไป ค้นหาแนวทางไป ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

ให้แนวทางและได้ผลตอบรับ

ได้ผลตอบรับและปรับตัว

ให้แนวทาง ผลตอบรับ หรือปรับตัว โดยพิจารณาประกอบกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

ทำของได้มากและใหญ่

ทำของได้เร็ว

ทำของได้ มาก ใหญ่ หรือเร็ว โดยพิจารณาประกอบกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

วางแผนและรับมือ

ตอบสนอง

วางแผน รับมือ หรือตอบสนอง โดยพิจารณาประกอบกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

โฟกัสกับกระบวนการ

โฟกัสที่คน

ไม่โฟกัสที่อะไรเป็นพิเศษ ปรับตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

ทีมทำงานเป็นหมู่คณะ

คนที่มีปฏิสัมพันธ์

เก่งเป็นรายบุคคล เก่งทำงานเป็นทีม หรือผสมผสานกัน

ระบบที่ซับซ้อน

ระบบที่ยาก

ระบบที่ซับซ้อนและ/หรือเรียบง่าย

น้อมรับกับมาตรฐาน

เช็คและปรับ

ถ้ามาตรฐานทำให้ง่ายขึ้น ดีขึ้น ค่อยน้อมรับ

การทำงานซ้ำในการออกแบบใหม่เพิ่มมูลค่า

ทำงานใหม่ๆ ให้เล็กๆ และทำซ้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพ

ไม่มีหลักตายตัว จะทำซ้ำหรือทำใหม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นสำคัญ

นำการตัดสินใจไปข้างหน้า แบบมีโครงสร้างเป็นขั้น เป็นตอน

ผัดผ่อนการตัดสินใจไว้ภายหลัง เมื่อจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆ

จะตัดสินใจไปข้างหน้า หรือผ่อนผันไว้ภายหลัง จะมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง ไม่ใช่สาระสำคัญ ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแนวทาง หลักการพิจารณา หรือกฏเกณฑ์ใดๆ

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

อยู่บนพื้นฐานของการควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้

อยู่บนพื้นฐานของการควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้

ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ว่าจะควบคุมได้อย่างไร