แนวคิดเกี่ยวกับวงจร DRMP

เพื่อให้มีการกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นและการเลือกใช้เครื่องมือ KM หรือการสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับการออกแบบ สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ คณะที่ปรึกษาจึงนำแนวคิดเกี่ยวกับวงจร DRMP (Design – Repeat –Measure – Predict) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรม

วงจร DRMP นั้น อาจเริ่มต้นจากการพยากรณ์ (Predict) กล่าวคือ จะต้องมีแผนงานที่คาดหมายและหวังผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งเมื่อกำหนดความคาดหมายได้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการและออกแบบรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสม (Design) ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสัมภาษณ์ (Depth-Interview) การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) เช่น การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายที่สำคัญ Value Proposition ขององค์กร เชื่อมโยงกับ Core Values และ Core Competency ขององค์กร