การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Demo Session) ด้วยกระบวนการของ LEGO Serious Play หัวข้อ “Beginning Stock Investors” แก่ทีมงาน efinanceThai เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพื่อกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ตัวเองต่อการเลือกแนวทางการลงทุนอย่างเหมาะสม