การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Management an Strategy (MS) ที่ College of Management Mahidol University (CMMU) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Gamestorming ครั้งนี้ ได้เพิ่มโจทย์การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boomers/Gen X/Millennials