การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Entrepreneurship Innovation (EI) ที่ College of Management Mahidol University (CMMU) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Gamestorming ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากหลักสูตรอื่นโดยอาศัยการสื่อสารผ่าน LEGO ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์และนำผู้เข้าอบรมสู่วิถีของการคิดอย่างเป็นธรรมชาติและการเรียนรู้อย่างมีอิสระ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ LSP