การอบรม Building Team Identity Learning from LEGO แก่บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จํากัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 จัดโดยศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (SBDC) ซึ่งได้มุ่งเน้นผู้เข้าอบรมร่วมค้นหาอัตลักษณ์ของทีมงาน ค้นหาปัจจัยสำคัญที่ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร และเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญจากระดับทีมงานสู่เป้าหมายองค์กร เพื่อสร้างข้อมูลสนับสนุนการคิดการตัดสินใจแก่กลุ่มผู้จัดการในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีสิทธิภาพ

lsp_pataya_3

lsp_pataya_2lsp_pataya_1