ในระหว่างที่เราหายใจมีชีวิตอยู่นั้นมีกิจวัตรที่เกิดขึ้นมากมายก่ายกอง ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียว เช่น รับประทานอาหารคนเดียว นอนดูทีวี หรือแม้แต่นั่งสมาธิ กับกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น งานสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ประชุมระดมสมอง เล่นฟุตบอล เป็นต้น หากจำแนกกิจกรรมเหล่านั้นตามการสรรสร้างให้เกิดผลกระทบขึ้น ก็แบ่งออกได้เป็น กิจกรรมที่เกิดงาน ได้แก่ ทุกกิจกรรมยกเว้นการนอน และกิจกรรมไม่เกิดงาน ได้แก่ การนอนหลับพักผ่อน แต่ถ้าหากพิจารณาจากกิจกรรมที่สามารถเป็นองค์ประกอบร่วมของกิจกรรมอื่น หรือแทรกซึมอยู่ในทุกๆ กิจวัตรของการดำเนินชีวิต ก็อาจประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมร่วม ได้แก่ การคลือนที่เดินทาง (Travel) การสื่อสาร (Communication) การบริโภค (Consumption) และการคิด (Thinking)