lifex

การดำเนินชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรานั้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ย่อมจะมีส่วนที่เหมือนกัน และในฐานะที่เกิด ที่เป็น ที่ดำเนินไป ต่างกรรมต่างวาระ ต่างจิตต่างใจ ก็ย่อมจะมี่ส่วนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะเป็นรายบุคคลไป ผมจึงตั้งเป็นสมการง่ายๆ ได้แก่ LIFE+-X = 0 อธิบายทางฝั่งซ้ายได้ว่า ชีวิตมีองค์ประกอบหรือปัจจัย (X) หลากหลายด้านที่เป็นทั้งแง่ดีหรือส่งผลกระทบในเชิงบวก (+X) และด้านที่เป็นแง่ร้ายหรือส่งผลกระทบในเชิงลบ (-X) ส่วนฝั่งขวาของสมการซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ อธิบายได้ในหลายมุม เป็นต้นว่า มีเกิดก็ย่อมมีดับ ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าประสบการณ์ชีวิตจะผ่านอะไรมาก็ตาม จะใช้ จะเสพ จะส่งมอบ ตั้งแต่เกิด มากน้อยเพียงใด ก็ต้องตายกันทุกคน พลังงาน (ชีวิต) ที่ได้มาในตอนแรกและผ่านการบริหารจัดการตามความเป็นไปของกรรมในช่วงที่เราหายใจ สุดท้ายก็ต้องส่งพลังงานทั้งหมดคืนแก่ธรรมชาติแล้วก็จากลากันไป อีกนัยหนึ่ง อาจจะอธิบายได้ว่าคนเราทุกคนล้วนเสมอภาค ไม่มีใครเด่นใครด้อยกว่าใครในฐานนะที่เป็นคนเหมือนกัน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราพิจารณาแต่ในภาพใหญ่พียงเท่านั้น หากพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละช่วงเวลา ก็จะพบว่า สมการนี้ไม่จำเป็นต้องสมดุลย์ เพราะขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ ทุกอย่างซึ่งยังไม่จบสิ้น วาระกรรมยังคงดำเนินต่อ สมการจึงไม่เท่ากับศูนย์ หากเราอยู่ในช่วงที่ดีของชีวิต สมการโดยรวมก็ย่อมจะมีค่าเป็นบวก จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะนั้นดีมากน้อยเพียงใด ในทางตรงข้าม หากอยู่ในช่วงที่ไม่ดีของชีวิตก็สามารถอธิบายได้ในแบบเดียวกัน เพียงแต่สมการจะมีค่าเป็นลบ จุดสำคัญอยู่ที่ว่า การจะเป็นบวกหรือลบนั้น มีที่มาได้ 2 แนวทาง คือ สภาพแวดล้อมที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของสถานการณ์ของโลกหรือสังคม ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ และการกระทำที่มาจากตัวเราเอง ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ ตัวแปร X ที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินชีวิตนั้น แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ 1.ปัจจัยที่เหมือนกันในทุกคนกับปัจจัยที่เฉพาะของแต่ละคน 2.ปัจจัยที่มาจากภายนอกซึ่งควบคุมไม่ได้กับปัจจัยที่มาจากภายในซึ่งควบคุมได้ นั่นเอง