living_champ_15ผลของเหตุใด อาจเป็นเหตุที่ต่อเนื่องมาจากผลอื่น ซึ่งเหตุผลสามารแยกได้เป็น เหตุ และ ผล ผมมักอธิบายว่า เหตุ คือ ที่มาหรือร่องรอยแห่งกรรม ผล คือ ที่ไปหรือหลักฐานแห่งกรรม สรุปแล้ว หากเหตุดี ผลก็มีโอกาสที่จะดี ที่ว่ามีอากาสไม่ใช่มีแน่นอนเสียทีเดียว เพราะมีอะไรที่เป็นส่วนประกอบต่อผลนั้นอีกหลายประการ โลกเรามันไม่ง่ายอย่างนั้น แต่มันง่ายเสียจนเรามองไม่ออก ส่วนผลที่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจากเหตุที่ดีเสียทีเดียว แต่ที่แน่ๆ ผลที่ดี ก็จะหลายมาเป็นเหตุหรือวัตถุดิบที่ดีต่อไป ว่าแต่เหตุใดผลที่ดีจึงไม่แน่ว่าจะมาจากเหตุที่ดี ก็ขอตอบว่าเพราะโลกเรามันไม่ง่ายอย่างนั้นอีกเช่นเคย