ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ (Strategy) เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ (Knowledge) และเงิน (Money) เป็นไปดังต่อไปนี้

 

กลยุทธ์

เทคโนโลยีความรู้

เงิน

กลยุทธ์

 กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลยุทธ์การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลยุทธ์การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้

ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เงิน

เงินที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือสามารถเขียนอยู่ในรูปการเชื่อมโยงได้ดังนี้

living_champ_5
living_champ_6