C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ (SPACE) กับคุณสมบัติขั้นประยุกต์เพื่อความสำเร็จในชีวิต 5 ประการ (CHAMP)

champ

Challenge – การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
Holistics – การมองอย่างเป็นองค์รวม
(Heuristics – วิธีการหรือการแก้ปัญหาจากการค้นพบด้วยตนเอง)
Alchemy – การพลิกแพลง เล่นแร่แปรธาตุ
Methaphor – การอุปมาอุปไมย และการเชื่อมโยง
(Moral – คุณธรรม ความดีงามจากภายในซึ่งมาจากสำนึกภายในใจ)
Platform – ระบบช่วยวิเคราะห์และอำนวยความสะดวกต่อการตัดสินใจ

space

Sufficiency – ความพอเพียงในชีวิต
(Simple – ความเรียบง่าย)
Patient – ความอดทนอดกลั้น
Attitude – ทัศนคติและความคิดเชิงบวก
Cause – ความมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป
Ethics – จริยธรรม ความดีงามจากภายนอกซึ่งเป็นความคาดหวังทางสังคม