living_champ_8

การมองอย่างเป็นองค์รวม สำคัญกว่าการมุ่งตรงในรายละเอียด ในด้านการวางแผน คิดกลยุทธ์ การตัดสินใจ รวมถึงการเริ่มต้นออกแบบสิ่งต่างๆ  การมองแบบนี้จะทำให้เห็นความเชื่อมโยง ช่องว่าง ระยะห่าง หรือแม้แต่สิ่งที่ขาดหายไปขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมที่เราสนใจในขณะนั้น และยังทำให้เข้าใจ วิเคราะห์ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว