living_champ_17ผมรู้จักกับคำนี้ครั้งแรก ตั้งแต่ตอนที่แทรกซึมเข้าไปเรียนวิชา AI ของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยสมัย ป.ตรี เมื่ออาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่อง Search Algorithm ก็ได้พบว่ารูปแบบที่แน่นอนตายตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ Tree นั้นช่วยให้เข้าถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ แต่รูปแบบ Heuristics จะช่วยให้ค้นหาผลลัพธ์ได้โดยการันตีว่าดีแน่นอนแม้จะไม่ดีที่สุด แต่ก็มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ ต่างจาก Tree ที่มีโครงสร้างตายตัว ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในชีวิตจริง Heuristics จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าการยึดติดหรือการมีความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) ด้วยเหตุปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอีกแง่หนึ่ง Heuristics ยังหมายถึง การค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทำให้เกิดประสบการณ์จริง การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้