แบบแผนของธุรกิจ (Business Patterns) เป็นความคล้ายคลึงกันในลักษณะ แนวคิด วิธีการ หรืออะไรก็ตามที่สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ในทางสถาปัตยกรรมแล้ว แบบแผนจะหมายความถึง การบันทึกแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้อยู่ในรูปของโครงร่างเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในบทความนี้จะนำเสนอแบบแผนที่สามารถสร้างารรค์ต่อยอด และนำไปสู่โมเดลธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน (Unbundling Business Model) โมเดลธุรกิจแบบลองเทล (The Long Tail Business Model) โมเดลธุรกิจแบบระบบลูกค้าหลายด้าน (Multi-sided Platform) โมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี (Free as a Business Model) และโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบลองเทล (The Long Tail Business Model) โมเดลประเภทนี้จะทำให้เกิดการขายน้อยลงแต่หลากหลายมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าวงแคบที่มีความหลากหลายสูง ทำให้การขายสินค้าแต่ละตัวเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่สามารถสร้างรายได้ทัดเทียมกับโมเดลการขายสินค้าแบบดั้งเดิมที่เน้นปริมาณ โมเดลธุรกิจแบบลองเทลมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนการเก็บสินค้าที่ต่ำ และระบบช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ซื้อที่สนใจสามารถเข้าถึงสินค้าวงแคบได้ การกำหนดสัดส่วนของโมเดลแบบนี้ จะเน้นสินค้าไม่กี่ตัว แต่ละตัวสามารถขายได้ปริมาณมาก ซึ่งกำหนดที่ประมาณ 20% แรกของประเภทสินค้าที่มีอยู่ ส่วนสินค้าที่มีความหลากหลายสูงซึ่งแต่ละตัวขายได้ในปริมาณน้อย กำหนดไว้ที่ประมาณ 80% ของประเภทสินค้าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อยอดขายจะมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม