My Planning & My 4Ps – แนวทางบริหารจัดการของผม

4ps_1

อะไรคือสิ่งที่ผมใช้ในการกำหนดและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนความคิดให้เกิดเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ได้นะหรือ ผมสรุปออกมาเป็นกรอบแนวทาง 4Ps นี้ ได้แก่

Projects

เอาความคิด check-in เข้าสู่การปฏิบัติ ด้วยการเริ่มเป็นรูปแบบของโครงการ เพราะธรรมชาติของโครงการมีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด และเน้นที่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

Process

กระบวนการของการดำเนินโครงการจากต้นจนจบ ซึ่งผมคิดว่าทุกอย่างต้นเริ่มจากการเรียนรู้ ค้นคว้าในระดับที่ดีพอก่อนจะลงมือทำ เป็นการลดความเสี่ยงจากความล้มเหลว แต่ไม่ควรให้แน่ใจถึง 100% ควรจะเหลือพื้นที่ให้ จินตนาการ ความท้าทาย หรือโอกาสที่ไม่คาดฝันให้กับชีวิตบ้าง เมื่อทำจนสำเร็จ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์ทั้งกับคนอื่นและกับตนเองในการเรียนรู้ต่อยอดนั้นสำคัญมาก ผมจึงสรุปกระบวนการออกมาดังนี้

  • Research
  • Develop
  • Release
  • Share

Products

ผลผลิตของความคิดคืออะไร จะเป็นสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดก็แล้วแต่ จะขายได้หรือไม่ก็ตาม จะตั้งต้นมาจากเราหรือจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่สุดต้องมีผู้ใช้งาน ต้องได้รับคุณค่าจากสิ่งที่เราปล่อยออกไป

Places

สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่เราปล่อยสินค้าหรือบริการออกไป ต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่จะทำให้ผลผลิตของเรา เกิดตั้งอยู่ ดับไป อย่างมีคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม