เรามาลองดูกันว่าองค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆดิบๆ จะมีลักษณะประมาณไหน (ต่อจากตอนที่แล้ว)

 • มีการนำข้อมูล ความรู้ หรือประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในการวางแผนใหม่ในบางโอกาส ทำให้ลดข้อผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง
 • มีการจัดหาองค์ความรู้หรือข้อมูลให้แก่พนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนางานใหม่ๆ ในบางโอกาส อีกทั้งมีการคัดกรองความรู้ที่จัดหาได้ดีในระดับหนึ่ง
 • มีการกระจาย ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงานในบางส่วน  รวมถึงการอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ในบางส่วน
 • องค์กรมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาบทบาทความรับผิดชอบร่วมกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และใช้เทคนิคการคัดเลือกในบางโอกาส
 • มีกระบวนการหมุนเวียนพนักงานในองค์กรเป็นบางโอกาส และขาดการมีระบบที่ดี
 • กิจกรรมด้านนวัตกรรมถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลงานของพนักงานร่วมกับการประเมินจากผลสำเร็จของงาน แต่ยังขาดการบริหารจัดการระบบที่ดีและไม่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรเท่าที่ควร
 • มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมแก่พนักงาน แต่ไม่สามารถนำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • องค์กรมีการให้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านนวัตกรรมในบางโอกาส มีกระบวนการในการคัดเลือกแนวคิดด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบแต่ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งรางวัลที่กำหนดขึ้น อาจสร้างแรงกระตุ้นได้ไม่ดีเพียงพอ
 • หัวหน้างานมองความสำเร็จของโครงการ โดยสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ้าง หากไม่รุนแรงจนเกินไปนัก หรือไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือความสำเร็จ
 • หัวหน้างานมีการทำงานในลักษณะการให้คำปรึกษา อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบางครั้ง แต่อาจจะขาดความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมในการนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงอยู่บ้าง
 • หัวหน้างานมีความสนใจในการทดลองแนวคิดใหม่ๆ เปิดรับความคิดเห็นในบางครั้ง มีความพยายามกระตุ้นให้พนักงานคิดนอกกรอบในบางโอกาส
 • พนักงานสามารถอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างเป็นอิสระ หัวหน้างานจะยอมรับความคิดเห็นที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางของตน