สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร กล่าวโดยสรุปก็คือ แผนผัง ภาพ (Scenario) ที่ถูกวาดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือผู้บริหาร ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพื่อใช้ในการมองภาพใหญ่ (Big picture) สำหรับช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ การสื่อสารในองค์กร หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถถูกวาดออกมาด้วยสภาวะแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลให้องค์ประกอบขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป และมีความจำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างของ EA เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ปัจจุบัน EA กำลังเป็นที่ตื่นตัวและถูกนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ

(Enterprise Architecture คืออะไร : http://thanachart.org/2013/02/06/enterprise-architecture-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3)

ประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงในบทความนี้คือ

สมมุติฐานที่ว่า ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1750 ถึง ค.ศ. 1850) เป็นยุคเริ่มแรกของการใช้เครื่องจักรเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐาสตร์ เครื่องจักรหลายประเภทถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการนี้, อดัมสมิธผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวคิดทางเศรษฐาสตร์แนวตลาดเสรี (1701-1800) มีช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์ในการเป็นต้นคิดหยั่งรากความคิด ของเศรษฐศาสตร์ในช่วงนี้ ด้าน EA ก็ได้มีการก่อร่างสร้างตัวจากบุคคลอยู่ในยุค 19xx จนก่อกำเนิด Zachman Framework ในปี 1986และ TOGAF ในเวลาต่อมา

(History of Enterprise Architecture : http://training-course-material.com/training/History_of_Enterprise_Architecture)

จนทำผมนึกถึงประเด็นที่น่าคิดว่าใน EA ไม่มีองค์ประกอบของ Human หรืออะไรที่เกี่ยวกับ ?คน? เป็นการเฉพาะ มีเพียงแค่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลักอื่นๆ เป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นเพราะในช่วงเวลาที่ได้พัฒนา EA นั้น ถูกครอบงำด้วยแนวคิดที่เห็นแก่เศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ต่างกับยุคปัจจุบันที่มีมุมมองในเรื่องของ ?คน? เห็นกับประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดกับมนุษย์ในมิติต่างๆ นอกเหนือจากเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น เป็นต้นว่า แนวคิดของ Customer-centric, Work-life balance, Work-life blur เป็นต้น ผมจึงได้ลองร่าง EA ตามมุมมองของผมที่มี ?คน? เป็นองค์ประกอบหลัก รวมถึงการใช้แนวคิดพื้นฐานในการประกอบธุรกิจใดๆ ก็ตาม จะขาดองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ไม่ได้ นั่นคือ 3Cs และ 4Ps นั่นเอง

3Cs = Capital (ทุน) + Customer (ลูกค้า) + Compliance (กฎเกณฑ์)

4Ps = People (คน) + Product (สินค้าและบริการ) + Platform (เครื่องมือ) + Process (กระบวนการ)

โดยปกติแล้ว EA จะประกอบด้วยสถาปัตยกรรมย่อยอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture) และสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Architecture) ดังรูป

original_003
original_004
original_005
original_006

SlideShare 😕http://www.slideshare.net/lersmethasakul/traditional-standard-enterprise-architecture