ทาง MTEC มีแนวคิดที่จะนำเครื่องมือเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนาตลอดจนความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้พัฒนาขึ้น ไม่สามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมและประเทศได้อย่างเต็มที่

การพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีด้วยการมุ่งเน้นพันธกิจขององค์กร จะช่วยให้ MTEC เสริมสร้างขีดความสามารถหลักขององค์กรเพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางและผู้นำทางเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในลำดับต่อไป