แบบแผนของธุรกิจ (Business Patterns) เป็นความคล้ายคลึงกันในลักษณะ แนวคิด วิธีการ หรืออะไรก็ตามที่สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ในทางสถาปัตยกรรมแล้ว แบบแผนจะหมายความถึง การบันทึกแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้อยู่ในรูปของโครงร่างเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในบทความนี้จะนำเสนอแบบแผนที่สามารถสร้างารรค์ต่อยอด และนำไปสู่โมเดลธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน (Unbundling Business Model) โมเดลธุรกิจแบบลองเทล (The Long Tail Business Model) โมเดลธุรกิจแบบระบบลูกค้าหลายด้าน (Multi-sided Platform) โมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี (Free as a Business Model) และโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบระบบลูกค้าหลายด้าน (Multi-sided Platform) จะมุ่งเน้นที่ระบบลูกค้าหลายด้านจะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของลูกค้าที่แตกต่างกัน และมีการพึ่งพาอาศัยกัน ระบบนี้จะให้คุณค่ากับลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็ต่อเมื่อมีลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ด้วยเท่านั้น ด้วยการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากลุ่มต่างๆ และสามารถพัฒนาคุณค่าขึ้นได้เรื่อยๆ ไปจนถึงขึ้นที่สามารถดึงลูกค้าใหม่ๆ เข้ามามากยิ่งขึ้น หรือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า พลังแห่งเครือข่าย ทรัพยากรหลักของระบบนี้คือระบบเพื่อการบริหาร การเตรียมบริการให้พร้อม และการโฆษณา โดยมีวิธีการเสนอคุณค่าแก่ลูกค้าใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การดึงดูดผู้ใช้ การจับคู่ระหว่างลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำธุรกรรมผ่านระบบ จึงพบได้ว่าต้นทุนหลักของโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็คือการดูแลและการพัฒนาระบบ