เลข 00 คู่ดาวแห่งอาเพศ
เลข 01 คู่ดาวแห่งโทสะ
เลข 02 คู่ดาวแห่งสายนํ้า
เลข 03 คู่ดาวแห่งการต่อสู้
เลข 04 คู่ดาวแห่งนักพูด
เลข 05 คู่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เลข 06 คู่ดาวแห่งความรัก 
เลข 07 คู่ดาวแห่งบาปเคราะห์ 
เลข 08 คู่ดาวแห่งความลุ่มหลง
เลข 09 คู่ดาวแห่งพระคุ้มครอง
เลข 10 คู่ดาวแห่งมรสุมฉับพลัน
เลข 11 คู่ดาวแห่งต้นดีปลายร้าย
เลข 12 คู่ดาวแห่งมรสุมชีวิต
เลข 13 คู่ดาวแห่งรักสามเส้า
เลข 14 คู่ดาวแห่งความมั่นคง
เลข 15 คู่ดาวแห่งความสําเร็จ
เลข 16 คู่ดาวแห่งความสุข
เลข 17 คู่ดาวโค่นอํานาจ
เลข 18 คู่ดาวผันแปร
เลข 19 คู่ดาวอุปถัมภ์
เลข 20 คู่ดาวแห่งความทะเยอะทะยานเกินตัว
เลข 21 คู่ดาวแห่งความแปรปรวน
เลข 22 คู่ดาวใจอ่อน
เลข 23 คู่ดาวมหาเสน่ห์
เลข 24 คู่ดาวมิตรไมตรี
เลข 25 คู่ดาวแห่งดีและร้าย
เลข 26 คู่ดาวแห่งความร่ำรวย
เลข 27 คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
เลข 28 คู่ดาวแห่งการต่อสู้
เลข 29 คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
เลข 30 คู่ดาวแห่งความผันผวน
เลข 31 คู่ดาวแห่งเวรกรรม
เลข 32 คู่ดาวมหาเสน่ห์
เลข 33 คู่ดาวแห่งโมหะ
เลข 34 คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
เลข 35 คู่ดาวแห่งความอดทน
เลข 36 คู่ดาวแห่งความรัก
เลข 37 คู่ดาวแห่งความสูญเสีย
เลข 38 คู่ดาวนักเลง
เลข 39 คู่ดาวแห่งความพลักดัน
เลข 40 คู่ดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง
เลข 41 คู่ดาวแห่งความมั่นคง
เลข 42 คู่ดาวมิตรไมตรี
เลข 43 คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
เลข 44 คู่ดาวแห่งนักฑูต
เลข 45 คู่ดาวแห่งโชคลาภ
เลข 46 คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
เลข 47 คู่ดาวแห่งความว่างเปล่า
เลข 48 คู่ดาวแห่งความมัวเมา
เลข 49 คู่ดาวเซนส์แรง
เลข 50 คู่ดาวแห่งความขยัน
เลข 51 คู่ดาวแห่งความสําเร็จ
เลข 52 คู่ดาวแห่งดีและร้าย
เลข 53 คู่ดาวแห่งความอดทน
เลข 54 คู่ดาวแห่งโชคลาภ
เลข 55 คู่ดาวแห่งความรุ่งโรจน์
เลข 56 คู่ดาวแห่งความสมหวัง
เลข 57 คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
เลข 58 คู่ดาวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
เลข 59 คู่ดาวแห่งเศรษฐี
เลข 60 คู่ดาวแห่งศุภโชค
เลข 61 คู่ดาวแห่งความสุข
เลข 62 คู่ดาวแห่งความร่ำรวย
เลข 63 คู่ดาวแห่งความรัก
เลข 64 คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
เลข 65 คู่ดาวแห่งความสมหวัง
เลข 66 คู่ดาวแห่งกิเลส
เลข 67 คู่ดาวแห่งความตกตํ่า
เลข 68 คู่ดาวแห่งโลกีย
เลข 69 คู่ดาวแห่งความไม่หยุดนิ่ง
เลข 70 คู่ดาวแห่งความเก็บกด
เลข 71 คู่ดาวโค่นอํานาจ
เลข 72 คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
เลข 73 คู่ดาวแห่งการสูญเสีย
เลข 74 คู่ดาวแห่งความว่างเปล่า
เลข 75 คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
เลข 76 คู่ดาวแห่งความตกตํ่า
เลข 77 คู่ดาวแห่งความกดดัน
เลข 78 คู่ดาวโชคใหญ่
เลข 79 คู่ดาวแห่งความโชติช่วง
เลข 80 คู่ดาวแห่งความโชคร้าย
เลข 81 คู่ดาวแห่งการผันแปร
เลข 82 คู่ดาวแห่งการต่อสู้
เลข 83 คู่ดาวนักเลง
เลข 84 คู่ดาวแห่งความมัวเมา
เลข 85 คู่ดาวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
เลข 86 คู่ดาวแห่งโลกีย์
เลข 87 คู่ดาวโชคใหญ่
เลข 88 คู่ดาวแห่งความระทมขมขื่น
เลข 89 คู่ดาวแห่งความมุ่งมั่น
เลข 90 คู่ดาวปฏิบัติธรรม
เลข 91 คู่ดาวอุปถัมภ์
เลข 92 คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
เลข 93 คู่ดาวแห่งความพลักดัน
เลข 94 คู่ดาวเซนส์แรง
เลข 95 คู่ดาวแห่งเศรษฐี
เลข 96 คู่ดาวแห่งความไม่หยุดนิ่ง
เลข 97 คู่ดาวแห่งความโชติช่วง
เลข 98 คู่ดาวแห่งความมุ่งมั่น
เลข 99 คู่ดาวแห่งผู้มีญาณวิเศษ