Person_No6

คนหมายเลข 6

  • หมกมุ่นกับเรื่องเงินๆทองๆ ฉลาดในการหาทรัพย์
  • มีปัญญาดี มีระเบียบแบบแผน รสนิยมสูง มักเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม
  • รักและให้ควมสำคัญกับครอบครัว
  • จะเป็นคนขี้ใจออ่อน ขี้เกียจ ขี้ขลาด ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ยอมรับฟังผู้บังคับบัญชา เคารพและหลงตัวเองเป็นที่สุด

คุณคือคนหมายเลขอะไร => http://www.thanakrit.net/numberology-personality/