การจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสมรรถภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตการปฏิรูปองค์กรและแนวทางในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การวางตำแหน่งและกำหนดบทบาทองค์กรอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพิจารณา ได้แก่

  1. การเป็นองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)
  2. การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ที่มีธรรมาภิบาล
  3. การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร (Organization Strategies) ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) ที่มีรูปแบบในการดำเนินการ (Vision & Mission Operating Model)
  4. โครงสร้างองค์กรที่กำหนดหน้าที่ ภาระงาน และอัตรากำลังที่เหมาะสม (Organization Structure: Job-Role-Team)
  5. การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพทั้งการสรรหาและการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร
  6. มีการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (HRM Mechanism)
  7. จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (People’s Competencies Development) เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ทัศนคติและคุณสมบัติ
  8. การนำเทคโนโลยี (Technology) มาใช้ในกระบวนการทำงาน (Operational Process)
  9. เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ความศรัทธา และบรรทัดฐาน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อวางตำแหน่งและบทบาท ไปสู่เป้าประสงค์องค์กรที่เป็นเลิศ