องค์กรที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบ มีมาตรการ ขั้นตอนเคร่งครัด ชัดเจน มีข้อดีที่ทำให้เกิดความรวดเร็วและควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่หากเข้มงวดมากเกินไป ก็จะสร้างความเบื่อหน่ายแก่พนักงาน กลายเป็นเฉื่อยชาเพราะหมดกำลังใจ ขาดจิตนาการในการทำงาน โดยภาพรวมก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง ถ้าองค์กรที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้ ควรจะหาจุดพอดีของความเข้มงวด แล้วไม่ควรบริหารจัดการให้เคร่งจนเินจุดดังกล่าว อีกทั้งควรกำหนดระยะเวลาที่จะเข้มงวดและเวลาที่จะผ่อนปรนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นต่อการทำงาน