สมรรถนะองค์กรที่สามารถสร้างสินค้าบริการได้ตรงกับเทรนด์ความต้องการของลูกค้า คือ สิ่งที่ทุกองค์กรอยากเป็น ผู้บริหารอยากเห็น ดังนั้น ความสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้สมรรถนะมีความสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เร็วกว่ามากก็ไม่ดี ช้ากว่ามากก็ไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าเร็วกว่ามากก็ยิ่งเสี่ยงต่อกว่าไม่แม่นยำ ช้ากว่ามากก็ยิ่งเสี่ยงต่อความไม่ทันการณ์ วัฒนธรรมที่นำความต้องการลูกค้าหรือมุมมองของลูกค้าที่เป็นอยู่มาตีแผ่ สื่อสารทั้งองค์กร ดูจะเป็นแนวทางที่ไม่เลว ในการโฟกัสตลาดที่จับจ้องอยู่ ถ้าจะให้ครบลูป ก็ควรวัดความพึงพอใจลูกกค้าไปด้วย โดยวิธีการปิดช่องว่างระหว่างเป้าหมาย ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า และสมรรถนะที่มี ก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า จุดชี้ขาดความสำเร็จวัฒนธรรมองค์กรแบบนี่ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการได้แม่นแค่ไหน และสามารถนำความสามารถที่มีอยู่ตอบสนองความต้องการนั้นได้เร็วเพียงใด