วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บุคลากรแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดความคิด ผลงาน จากหลากหลายมุมมอง เพื่อให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลงานจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของทีมมากกว่าคุณภาพของบุคลากร โดยมีการสื่อสารเป็นตัวเชื่อม ร้อยเรียง  ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ สำหรับแนวโน้มในอนาคต การทำงานเป็นทีมจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่แต่บริบทอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง ทีมที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปธรรม อาจจะเป็นทีมเสมือน (Virtual team) หรือเสมือนว่าเป็นทีม บางทีอาจจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์อยู่ การทำงานเป็นลักษณะโครงการ ก็อาจจะเป็นวิวัฒนาการของการเป็นทีม “ลอยนวล” ซึ่งมีหน้าตาอย่างไรก็ได้เพียงแต่มโน ถ้ารวมเรื่องนวัตกรรมของรูปแบบการทำงานเป็นทีมเข้าไป อาจจะเกิดแนวทางเหนือกว่าที่เราคาดคิด ก็สนุกกันหละทีนี้ และด้วยเหตุที่การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมประสาน ดังนั้น เทคโนโลยีทางการสื่อสาร จึงเป็นตัวชี้ชะตาว่ารูปแบบการทำงานเป็นทีมในอนาคตจะออกมามีหน้าตาอย่างไรได้บ้าง