การให้ความสำคัญกับความคิดของพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่ดีทั้งกับตัวบุคคลและองค์กร ได้ผลดีทั้งการพัฒนาการรายบุคคล การสรรสร้างความคิดใหม่ การสื่อสารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการทลายกรอบการบริหารแบบดั้งเดิมที่มักจะเป็นแบบบนลงล่างอย่าง One-way จึงนับได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ ช่วยส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี

 เอาแต่คิดมาก ระวังจะไม่ได้ทำ เกี่ยงกันทำ ขาดนักปฏิบัติ และขาดการควบคุมที่เพียงพอต่อการไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือข้อควรระวังสำหรับวัฒนธรรมแบบนี้