การที่องค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆแก่พนักงาน เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำงานสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประมาณว่า อะไรก็ตามที่พนักงานเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติ วัฒนธรรมเช่นนี้มีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Utilization มากเป็นพิเศษ เนื่องการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านอื่น เช่น การผลิต การตลาด ยังสามารถวัดความคุ้มค่าออกมาใช้เชิงปริมาณ เป็นรูปธรรมได้อย่างตรงไปตรงมา แต่การวัดเพื่อดูประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยากรในการตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า เป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก การวัดจะเป็นไปในทางอ้อม ประกอบกับความต้องการของลูกค้ามีความเป็นพลวัตร เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ อาจส่งผลต่อทรัพยากรที่ลงทุนไปแล้ว ยังไม่ทันคุ้มค่าก็เป็นได้