วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งใช้การบริหารจัดการ กระบวนการ หรือมาตรฐานที่ได้รับการตีตรา พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จกับองค์กรอื่นๆ อาทิเช่น แนวทางที่พัฒนาจากบริษัทชั้นนำอย่าง Toyota Way มาตรฐานด้านต่างๆจาก ISO การวัดและประเมินผลด้วน Balance Scorecard เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ ควรจะศึกษาและพิจารณาเป็นอย่างดีว่าเครื่องมือที่จะนำมาใช้ต้องมีความเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กรได้ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแฟชั่นที่เห็นว่าดีแล้วแห่กันไปใช้้