Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]

พลวัตระบบ (System Dynamics)

ในโลกที่เราอาศัยอยู่ เต็มไปด้วยความซับซ้อน มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อศึกษา จึงต้องสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนนี้ได้ System dynamics หรือพลวัตระบบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลอง (simulate) เพื่อเรียนแบบธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง ผลที่ได้จาก […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]

New Business Initiatives (Online)

บรรยายพิเศษหัวข้อ “New Business Initiatives” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี 4 สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Systematic Thinking […]

Practical Service Design Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Practical Service Design Thinking” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการออกแบบบริการ […]

ระบบ (System) กับตัวแบบระบบ (Model)

การศึกษาทําความเขาใจในเรื่องของแนวคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์ปัญหา มองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นระบบ ทําให้เราเข้าใจในรายละเอียดและความเกี่ยวพันของปัญหากับสิ่งรอบข้างได้อย่างถ่องแท้ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ และหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือลดปัญหาที่ไม่ต้องการได้ โดยระบบทุกระบบจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อกำหนดทิศทางหรือแรงผลักดัน อาจจะมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ หน่วยย่อย หรือ ส่วนประกอบ (Element) […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]

Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Systematic Thinking […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]