วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) […]

Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค […]

พลวัตระบบ (System Dynamics)

ในโลกที่เราอาศัยอยู่ เต็มไปด้วยความซับซ้อน มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อศึกษา จึงต้องสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนนี้ได้ System dynamics หรือพลวัตระบบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลอง […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดโดยบริษัท […]

New Business Initiatives (Online)

บรรยายพิเศษหัวข้อ “New Business Initiatives” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี […]

Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค […]