P = PPP / PP
P = People
PP = Public Policy
PPP = Public Private Partnership

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำให้มีกิจกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดทำโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง (ที่มา: Wikipedia)

ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership) คือ รูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในการให้บริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและบริการ โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐดำเนินการเอง (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, fpo.go.th)

จากความหมายและนิยามของทั้งสอง ผมมีความคิดเห็นว่าทั้งสองสิ่งเป็นแนวคิด วิธีที่ดีที่จะส่งให้เกิดผลแก่ประชาชน เพียงแต่นโยบายสาธารณะ มันคือนโยบาย จากนโยบายสู่แผนงานยังไม่ใช่กระบวนการที่จะสร้างผลให้บังเกิดเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนจากความคิดที่จะลงมือทำ แต่ก็นำมาซึ่งต้นทุนทางเวลา ทางความคิด และอื่นๆ ซึ่งถ้ามุ่งเน้นตรงส่วนนี้หรือใช้วลากับมันมากจนเกินไปก็ยากที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในระยะเวลาที่จำกัด ความสำคัญของส่วนนี้คือการเป็นจุดเริ่มต้น เป็นต้นน้ำ เริ่มต้นถูก เริ่มต้นดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนในสูตรแล้ว จะแปรผกผันกับประชาชน (P) กล่าวคือ ยิ่งลงทุนไปกับส่วนนี้ยิ่งมาก (เกินความจำเป็น) ประชาชนก็จะไม่ได้อะไรมากยิ่งขึ้น ตั้งตารอคอยนานขึ้น ในกรณีของความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน ซึ่งเป็นตัวผลักดันในโครงการที่วางไว้เป็นรูปธรรมโดยเพิ่มขีดความสามารถอย่างน้อยก็ในเชิงปริมาณจากการร่วมมือกันในหลายภาคส่วน จึงเป็นเหตุให้ปรากฏเป็นส่วนที่แปรผันตรงกับประชาชน (P) ตามอัตราส่วนข้างต้น ทั้งสองส่วนอาจดูไม่ใกล้กันมากนัก แต่ผู้เขียนเชื่อว่ามันเชื่อมความสัมพันธ์กันได้ไม่ยาก และน่าจะมีองค์ประกอบอื่นในอัตราส่วนนี้เพื่อความสมบูรณ์และให้มุมมองได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้นว่า ความสอดคล้องของการดำเนินโครงการใดด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามกรอบนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แต่ยังไม่ได้คิดต่อก็เท่านั้น?… โปรดติดตามตอนต่อไป.