ผมขอเรียกองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวว่า “องค์กรนวัตกรรมแบบดิบๆ” เหมือนผีดิบที่ไม่มีชีวิตชีวา อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่ก็ยังอุตส่าห์ยืนหยัดอยู่ได้อัน (ว่าไปนั่น) ที่จริงแล้วก็อาจจะไม่เรียกว่าเป็นองค์กรนวัตกรรมเลย ก็ไม่ผิดอะไร … เรามาลองดูกันว่าจะมีลักษณะประมาณไหน

– ความร่วมมือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในทีมเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานก็ตาม (ช่วยไม่ช่วยนี่ก็เรื่องหนึ่ง)
– ข้อมูลข่าวสารถูกถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับชั้น การสื่อสารเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
– พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวขัองกับงาน การตัดสินใจทั้งหมดมาจากผู้บริหารระดับสูง
– ไม่มีการอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างพนักงาน ส่วนใหญ่ะต้องทำงานด้วยตัวเอง
– บริษัทไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเป้าหมายองค์กรไม่ได้ถ่ายทอดลงสู่พนักงาน
– บริษัทไม่มีแนวทางไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารชื่นชอบแนวทางแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมรับความเสี่ยงและข้อผิดพลาดใดๆ
– เป้าหมายของบริษัทไม่มีความท้าทาย
– บริษัทไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการสร้างนวัตกรรมเลย