เรามาลองดูกันว่าองค์กรนวัตกรรมแบบดิบๆ จะมีลักษณะประมาณไหน (ต่อจากตอนที่แล้ว)

 • ไม่มีการนำข้อมูล ความรู้ หรือประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในการวางแผนใหม่ และยังคงเกิดข้อผิดพลาดซ้ำๆ อยู่เสมอ
 • ไม่มีการจัดหาองค์ความรู้หรือข้อมูลให้แก่พนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนางานใหม่ๆ อีกทั้งยังไม่มีการคัดกรองความรู้ที่จัดหาได้อย่างเป็นระบบ
 • ไม่มีการกระจาย ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การคัดเลือกพนักงาน เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่เพียงเท่านั้น
 • ไม่มีกระบวนการหมุนเวียนพนักงานในองค์กร
 • กิจกรรมด้านนวัตกรรมไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลงานของพนักงาน ซึ่งมีเพียงการประเมินจากผลสำเร็จของงานเพียงเท่านั้น
 • ไม่มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมแก่พนักงาน
 • องค์กรไม่มีการให้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านนวัตกรรม
 • หัวหน้างานมองแต่เพียงความสำเร็จของโครงการ ไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
 • หัวหน้างานมีการทำงานในลักษณะออกคำสั่งในทุกขั้นตอน ระบุแนวทางและกรอบการทำงานให้ในทุกส่วน
 • กระบวนการทำงานเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานมีการทำงานที่ขาดความท้าทาย
 • การสื่อสารเป็นไปตามโครงสร้างอย่างเป็นลำดับชั้น หัวหน้างานมักไม่รับฟังความคิดเห็นที่ขัดต่อแนวคิดของตน