Post Implementation Review (PIR) หรืออาจใช้ชื่อว่า Post Implementation Evaluation เป็นกระบวนการประเมินผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการลงทุนโครงการใดๆของหน่วยธุรกิจนั้น โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดไว้ก่อนการดำเนินโครงการ หากมองในแง่การบริหารโครงการ (Project Management) การทำ PIR อาจเป็นกิจกรรมในขั้นตอนท้ายสุดหลังจากปิดโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

pir_4

http://www.epmbook.com/projectmanagementoverview.htm

มุมมองสำหรับการประเมินโครงการในภาพรวมแล้ว ควรจะประกอบไปด้วย 4 มุมมอง ได้แก่
1. คุณค่าหรือประโยชน์ได้รับจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ (Value Perspective) ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก Proposal และ Business Cases ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการใช้งานระบบ หรือผลิตผลของโครงการได้ถูกนำมาใช้แล้วระยะหนึ่งที่นานเพียงพอให้เกิดประโยชน์ในการวัดประเมินได้
2. บริหารจัดการที่ดี (Governance Perspective) ควรจะนำเอกสารที่ได้จากการบริหารโครงการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในโครงการ และลูกค้าผู้ได้รับบริการ โดยต้องพิจารณาในด้าน การจัดลำดับความสำคัญและการเลือกลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของผู้สนับสนุนโครงการ ความสามารถในการจัดการฐานความรู้
3. การบริหารจัดการและการบริหารโครงการ (Project Management and Execution Perspective) เป็นเรื่องของการพิจารณารายละเอียดของโครงการ อาทิเช่น  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น งบประมาณ แผนงาน ความต้องการของผู้ใช้ รายการปัญหาที่เกิดขึ้น การทดสอบระบบ รายงานการปิดโครงการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
4. ความพึงพอใจของลูกค้า (User Satisfaction Perspective) ควรมีการสัมภาษณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจของลูกค้าด้อย่างแม่นยำ คำถามเบื้องต้นที่ควรมีอยู่ในแบบสอบถาม เช่น จุดแข็งของโครงการ จุดที่ควรปรับปรุง ความคาดหวัง โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับการเก็บข้อมูลนี้ อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้บริหารโครงการ และผู้ใช้งานหรือลูกค้า

pir_1

สำหรับขั้นตอนอย่างง่ายในการทำ PIR สามารถแสดงได้ดังรูป

pir_5

http://www.free-management-ebooks.com/dldchk/dlchpm-postreview.htm