หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Practical Service Design Thinking” แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและหัวหน้างาน บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดโดยบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถนำไปพัฒนาสินค้าและบริการได้ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับตนเองหรือทีมงาน

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการออกแบบบริการ สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจเครื่องมือพื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบเครื่องมือตามสไตล์ของตนเองได้ในเบื้องต้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยกรณีศึกษาหรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริง

เนื้อหาหลักสูตร:

  • หลักการของแนวคิดเพื่อออกแบบบริการ (Service Design Thinking Principal)
  • กระบวนการของแนวคิดเพื่อออกแบบบริการ (Service Design Thinking Process)
  • ทีมออกแบบบริการ (Service Design Thinking Team)
  • การออกแบบเครื่องมือตามสไตล์ของตนเองหรือทีมงาน
  • Workshop: กรณีศึกษา (หรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่)