สูตรการอบรมหัวข้อ “การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน” แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท (Online) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จัดโดยบริษัท แบล็คแบล็งบล็อค จำกัด

หัวข้อการบรรยาย

  • การจัดการกระบวนการ (Process Management)
  • กระบวนการจากต้นจนจบ (End-to-End Process)
  • การออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)
  • แนวคิดเพื่อการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
  • หลักการของ Lean Kaizen PDCA และ DMAIC / ความสูญเปล่า / การตระหนักรู้ในกระบวนการทำงาน / หลุมพรางทางความคิด
  • แนวทางการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิคต่างๆ (Waste Elimination)
  • การมองภาพเชิงระบบ / การวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลา / การใช้คำถาม 5 Whys / หลักพาเรโต 80:20 / เทคนิคการคิดแบบ Six Thinking Hats / เพิ่มคุณภาพงานด้วย 7QC Tools