กระบวนการ คือ แนวทางการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน

การจัดการกระบวนการ คือ การระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน เพื่อการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองความต้องการของวัตถุประสงค์หลักขององค์กร …

 • การสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การบรรลุพันธกิจขององค์กร
 • การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร

การจัดการกระบวนการมุ่งเน้นที่ การลดขั้นตอน การลดต้นทุน และการลดเวลา

 • ความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น
 • ประสิทธิผลต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะราย
 • การตัดสินใจ การทำข้อตกลง หรือความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การว่าจ้างเพื่อดำเนินการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อติดตามทุกแง่มุมของการจัดการกระบวนการโดยรวม

การปรับปรุงกระบวนการ คือ การดําเนินการเพื่อทบทวนงาน กระบวนการทํางาน และผลการปฎิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาถึงข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคที่สมควรได้รับการพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) มากยิ่งขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการใหม่ สามารถพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

 1. กระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถทำให้กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรสัมฤทธิ์ผลหรือไม่
 2. กระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถบรรลุความต้องการของลูกค้าหรือไม่

การออกแบบกระบวนการ คือ ความร่วมมือร่วมใจ เรียนรู้ ปฏิบัติ เพื่อการสำรวจและการปรับปรุง ระบบ วิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถต่อการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ หรือเรียกว่า Reengineering, Process redesign

การออกแบบกระบวนการ ไม่ใช่ …

 • วิธีการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 • การลดขนาดองค์การ
 • การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 • ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
 • การปรับเปลี่ยนแผนงาน
 • การเจรจายืดหยุ่นความต้องการ

การออกแบบกระบวนการ ควรทำเมื่อ …

 • พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าองค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • การปรับปรุงภายในฝ่ายและตามหน้าที่งานเพียงลำพังไม่สามารถบรรลุผลตามความต้องการขององค์การและลูกค้าได้
 • การปรับโครงสร้างการทำงานของระบบองค์การไม่สามารถบรรลุผลตามที่กำหนดโดยองค์การหรือโดยลูกค้า