แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการโดยทั่วไป

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม
 • การวิเคราะห์กระบวนการ (เช่น การจัดทำผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด)
 • การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ
 • การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)
 • การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอื่น
 • การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ

 1. การวางแผนดำเนินกิจกรรม
  ต้องครอบคลุมการวิเคราะห์ การดำเนินการ การติดตาม และการปรับปรุง
 2. การกำหนดหัวข้อการปรับปรุง
  สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร บทบาทและภาระหน้าที่ และมีปัญหาหรือเหตุให้ต้องปรับปรุง
 3. การศึกษาสภาพปัจุบัน (As-Is)
  ทราบกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน กระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
 4. การวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุง
  ตัวอย่างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
  • ขจัดความสูญเปล่า
  • ปรับปรุงการไหลเวียนของงาน
  • ปรับระดับให้เหมาะสม
  • เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  • สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการ
  • บริหารเวลา
  • ลดความแปรปรวน
  • ป้องกันความผิดพลั้ง
  • มุ่งเน้นที่ผลผลิตหรือบริการ
 5. การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
  • กระบวนการทำงาน (Procedure Manual)
  • คำอธิบายขั้นตอน (Work Instruction)
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการทำงาน
  • การอบรมให้ความรู้
 6. การติดตามและปรับปรุง
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • ประเมินความพึงพอใจ
 • รวบรวมข้อมูลการให้บริการ
 • การแก้ไขและป้องกัน
  • คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
  • ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น
  • มาตรการเพิ่มเติม