การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรมในเรื่องของ Government 4.0, Citizen-Centric และ Smart & High Performance ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรอันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level, FL) ดังนี้

 • หมวด 1  การนําองค์กร (Leadership)
 • หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
 • หมวด 3  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder) 
 • หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Information Technology and KM)
 • หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร (Human  Resource Focus)
 • หมวด 6  การจัดการกระบวนการ (Process Management)
 • หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินงาน (Result Management)

ซึ่งส่วนราชการต้องประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้ ADLI ประเมินส่วนที่ เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) 

 • Approach (A) หมายถึง มีระบบแบบแผน –  มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน    
 • Deployment (D) หมายถึง นําไปใช้อย่างทั่วถึง – กระบวนการ/ระบบเป็นที่เข้าใจยอมรับและเริ่มมีบทบาท สนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้
 • Learning (L) หมายถึง เกิดการเรียนรู้ – องค์การเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของ กิจกรรมด้านนี้ อาจมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง
 • Integration (I) หมายถึง บูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน – กระบวนการ/ระบบของกิจกรรมสอดรับ  สนับสนุนกิจกรรมสําคัญขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ